Call for participants for RESOLVE projects

If you are a young person (18-28 years old) from the Upper-Drina region (Pale-Prača, Goražde City, Foča-Ustikolina, Višegrad, Foča, Rudo, Novo Goražde, Čajniče) Asfar would like to invite you to participate in our RESOLVE event in Sarajevo:

RESOLVE Dialogue Event –  from the 14th-22nd February 2022

The event is designed to support young people from Bosnia and Herzegovina, Azerbaijan, the UK and Sweden to represent themselves to decision-makers, develop their conflict resolution skills, and ensure young people are leading community reconciliation as social action leaders and change-makers, addressing the societies’ social intolerance throughout Europe.

The main concept behind the event is for participants to develop people-to-people dialogue skills, to participate in simulation games, a key peacebuilding method, and to gain mediation techniques and effective communication & advocacy skills.

More information about the project can be found here: https://asfar.org.uk/project/resolve-new-youth-order/

Purpose

During Asfar’s RESOLVE event, participants will be invited to participate in a focus group with members from the Upper-Drina region. During the focus groups, participants will talk about the specific issues they are facing in their local communities from employment, available support from municipalities, developing their own business ideas, and building upon the dialogue event’s purpose.

The focus group will include 10 participants from the Upper-Drina region.

The rest of the activities will be in line with the RESOLVE timetable.

Please apply here: https://forms.gle/y9SjjwNfTr1BNPNL7 by the 9th February 2022.

Background information

Caritas Switzerland is implementing the Socio-Economic and Livelihoods Local Support (SELLS) project with the aim for the economic and social empowerment of disadvantaged population groups in eight municipalities of the Upper Drina region. It is envisaged to empower the targeted local communities by giving them the opportunity to play a proactive role in the socio-economic development of their municipality and to access new livelihood activities, which will be tailored to their needs and abilities

Asfar has received the mandate to organize focus groups in order for the SELLS project to develop a better understanding of the actual needs and aspirations of the youth in the Upper Drina region.


Poziv za učesnike i učesnice iz Gornje-drinske regije za učešće na RESOLVE Dialogue događaju

Ukoliko ste mlada osoba (18-28 godina) koja dolazi sa područja Gornje-drinske regije (Pale-Prača, Grad Goražde, Foča-Ustikolina, Višegrad, Foča, Rudo, Novo Goražde, Čajniče), Asfar organizacija Vas poziva da učestvujete na RESOLVE događaju koji će se održati u Sarajevu:

  • RESOLVE Dialogue događaj – od 14. do 22. februara 2022.

Događaj je osmišljen da podrži mlade ljude iz Bosne i Hercegovine, Azerbejdžana, Ujedinjenog Kraljevstva i Švedske, te da im omogući predstavljanje pred donosiocima odluka, razvoj vještina za rješavanje konflikta i osigura da mladi vode pomirenje u zajednici kao lideri društvenih akcija i kreatori promjena rješavajući pitanje društvene netolerancije u cijeloj Evropi.

Glavni koncept događaja je osmišljen na način da omogući učesnicima razvoj vještina vođenja dijaloga između ljudi, učešće u simulacijskim igrama, primjenu metoda za izgradnju mira, kao i sticanje tehnika posredovanja i vještina efektivne komunikacije i zastupanja.

Više informacija o projektu možete pronaći na sljedećem linku: https://asfar.org.uk/project/resolve-new-youth-order/

Svrha događaja

Tokom RESOLVE događaja koje organizuje Asfar, učesnici će biti pozvani da učestvuju u fokus grupi sa članovima iz regiona Gornje Drine. U okviru fokus grupa, učesnici će govoriti o specifičnim problemima sa kojima se susreću u svojim lokalnim zajednicama u vezi sa zapošljavanjem, dostupnom podrškom od strane opština, razvijanjem sopstvenih poslovnih ideja, kao i drugim temama u vezi sa svrhom organizacije događaja.

U fokus grupi će biti 10 učesnika iz Gornje-drinske regije.

Ostale aktivnosti će biti u skladu sa rasporedom RESOLVE.

Sve troškove učešća snosi organizator (putne troškove, hranu i smještaj).

Prijavite se vrše putem sljedećeg linka: https://forms.gle/y9SjjwNfTr1BNPNL7 do 9. februara 2022.

Dodatne informacije

Caritas Švicarske implementira projekat Socio-ekonomske i lokalne podrške za život (SELLS) s ciljem ekonomskog i socijalnog osnaživanja ugroženih grupa stanovništva u osam opština Gornje-drinske regije. Predviđeno je osnaživanje ciljanih lokalnih zajednica dajući im priliku da preuzmu proaktivnu ulogu u društveno-ekonomskom razvoju svoje općine i pristupe novim aktivnostima za život, koje će biti prilagođene njihovim potrebama i mogućnostima.

Asfar je dobio mandat da organizuje fokus grupe kako bi projekat SELLS razvio bolje razumijevanje stvarnih potreba i aspiracija mladih u regionu Gornje Drine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All writers' views in articles are their own and do not necessarily represent the opinion of the Asfar team.

Published by Asfar in London, UK - ISSN 2055-7957 (Online)